Mikola Bálint köztestületi választási programja

Tisztelt Kollegáim!

Amint az korábbi híradásokból ismeretes több hónapos konzultációkat követően a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöksége 2023. április 12-i, majd a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége 2023. június 21-i közgyűlése egyhangú döntésével egybehangzóan, a soron következő MGYK tisztségviselői választásokon indulok a köztestület elnöki pozíciójáért. Teszem ezt azért, mert aktív szerepet vállalva, részt kívánok venni a szakma jövőjének alakításában.

Lectori Salutem

Tapasztalataink alapján a Magyar Gyógyszerészi Kamara jelenlegi vezetője az elmúlt évtizedben tanúbizonyságot tett arról, hogy erős személyes befolyással, a politikai pártok gyakorlatát követve elfelejtette, hogy a kötelező tagságú hivatásrendi köztestület választott vezetőjeként valamennyi gyógyszerész véleményét meghallgatva és azokra figyelemmel köteles a szakma érdekeit képviselni. Nem szimpátia és szubjektív megítélés alapján, hanem tisztségéből adódóan köteles minden gyógyszerészettel összefüggő tanácskozáson, fórumon személyesen vagy megbízottja által meghallgatni és elfogadni, a döntéshozó irányában képviselni a szakma közösségi álláspontját.

Bízom abban, hogy a gyógyszerészi hivatás megújításával, a szakma közép és hosszú távú fejlesztésével összefüggő, az elmúlt időszakban megfogalmazott gondolataimmal már találkoztatok. Az alábbiakban ezekről bocsájtok rendelkezésetekre egy taxatív összefoglalót.

Preambulum

A Kamara, mint hivatásrendi köztestületünk, a gyógyszerészek legfontosabb érdekvédelmi szervezete. Újra kell építeni a kamara transzparens működését. Konstruktív párbeszédet és korrekt együttműködést kell kialakítani az ágazatban működő szervezetekkel. Be kell mutatni az egészségpolitikai környezetet, a szakpolitikai elképzeléseket, javaslatokat, tervezeteket, tájékoztatni kell a gyógyszerésztársadalmat minden olyan kérdésről, amely a mindennapi munkájukat befolyásolja, valamint számos ügyben ki kell kérni a véleményüket.

Gyógyszertárat kizárólag gyógyszerész működtessen. Ezzel is összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani a gyógyszerészi tulajdonosi program megtartására és az eddig sikertelen erősítésére új megoldásokat kell keresni.

Szakmai jövőkép

Termékalapú helyett betegközpontú ellátás legyen a cél a közforgalmú gyógyszerellátásban.

A beteg, az orvos és a gyógyszerész között olyan kapcsolatrendszert kell felépítenünk, ami egészségnyereséget eredményez, terhet vesz le az alapellátó orvosról és hatékonysága útján gazdasági eredményt garantál. Ez legyen a szolgáltatásfejlesztés alapja, ami nem minden patikát kötelez, de egészséges szakmai versenyt motivál. Erre a társadalom részéről piaci igény is mutatkozik.

A rendkívül magas társadalmi kontaktus lehetőséget kínál az egészség fenntartása, megőrzése és a gyógyszeres terápia felügyelete szakszerű biztosítására. Kezdeményezni kell az egyes szűrővizsgálatokban, tanácsadásban, non-invazív beavatkozásokban, vakcinációs feladatokban, krónikus terápiák gyógyszerrendelése aktiválásában való gyógyszerészi szerepvállalást.

Fel kell építeni a klinikai és a közforgalmú gyógyszerészet együttműködésének szabályozott rendszerét. Szerepet kell vállalni - meghatározott kórképek esetén - a kórházból elbocsájtott betegek követésében a klinikai gyógyszerész útmutatására figyelemmel. Ezzel összefüggésben rendkívüli figyelmet kell fordítani az intézeti gyógyszertárak működtetésének 2024-ben tervezett átszervezése során a szakmai szempontok maximális érvényesítésére.

A gyógyszerészi hivatás jövőjének kulcsa a megfelelő utánpótlás biztosítása. A gyógyszerészet presztízse, társadalmi és az ellátó rendszer részéről tanúsított korábbi megbecsülése, az utóbbi évtizedben rendkívül megkopott. Programot kell szervezni az általános és középszintű oktatásban a szakma bemutatására, népszerűsítésére.

Erőforrások biztosítása

A gyógyszertár-működtetés gazdasági erőforrás igényes közfeladat. A magas színvonalú szakmai munka, a gyógyszerbiztonság fenntartása, az ezekhez szükséges humánerőforrás és a technikai feltételek biztosítása mára már nem fedezhető a kizárólagos forrást jelentő jelenlegi árrés-tömegből. Ez a jelenség kényszerűen gazdaság érzékeny szemléletet eredményez, és nem motiválja a szakmai programok teljesítését, amit a betegellátás fog megszenvedni. Be kell látnunk, hogy stabil gazdasági háttér nélkül nincs hivatásfejlesztés. Újra kezdeményeznünk kell egy mai kornak megfelelő, beteg adherenciát is figyelembe vevő támogatáspolitikai koncepció megalkotását, és egy ehhez tartozó árréspolitika bevezetését.

A gyógyszertár-működtetés szabályozása jelenleg számos életszerűtlen elemet tartalmaz. Ezek felülvizsgálata jelentős erőforrás-tartalék. Az ellenőrzési, nyilvántartási, gyógyszerbiztonságra hivatkozó vizsgálati rendszerek, az ezekhez tartozó tárgyi és technikai eszközök és a humán erőforrás igény, mind komoly gazdasági tényező. Ugyanígy az ügyeleti szolgáltatás, amit nem egyedileg, hanem rendszerszinten haladéktalanul harmonizálni kell az orvosi ügyeletekkel.

A magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatos betegigények is sokat változtak az elmúlt években. Ezt a területet is racionalizálni szükséges. Sok gyógyszertárnak jelent súlyos terhet a labor fenntartása, ezért célszerű megvizsgálni bizonyos feltételek teljesülése mellett a regionális gyógyszerkészítés lehetőségét, amelyben a helyi gyógyszerész közösségek javaslata a meghatározó.

Kezdeményezni kell az orvosi tevékenységhez hasonlóan a helyi iparűzési adó eltörlését a gyógyszertárat működtető vállalkozásoknál.

Ellátás-biztonsági kérdések

A gyógyszerellátáshoz való hozzáférés esélyének biztosításárra felül kell vizsgálni a jelenlegi forrásokat és támogatásokat. A helyi viszonyok elemzésével, a gyógyszerész véleményének kikérése mellett kell a kistérségi ellátás gondjait célszerűen (adókedvezménnyel, egyedi támogatással, rezsicsökkentéssel stb.) orvosolni.

Az egyedi gyógyszeres és a krónikus terápiák elterjedése, a webpatikai szolgáltatások igénye felveti a biztonságos ellátási utak feltárását. A COVID alatt szerzett és a nemzetközi gyakorlatban elfogadott tapasztalatokra is figyelemmel ki kell dolgozni az informatikai környezettel támogatott gyógyszerellátás feltételrendszerét.

Az utóbbi időszakban az EESZT, a HUMVO és a NEAK elszámolások digitalizálása számos problémát jelez. A mai IT feltételek mellett ezek nem indokolhatóak. Szakmai, döntéshozói és informatikai konzultációt tartok szükségesnek ebben a kérdésben. Itt valóban gyógyszerbiztonságról van szó.


Tisztelt Kollegáim!

Az egészségügyi ellátó rendszer átalakulóban van. Ennek vannak társadalmi, egészségügyi, politikai és gazdasági motivációi. Hosszú idő van még a köztestületi választásokig. A közelmúlt megnyilvánulásai arról tanúskodnak, hogy sorainkba is beférkőztek az ellenséges megnyilvánulások, a személyek lejáratására irányuló hamis vádaskodások. Úgy gondolom, hogy ezek nem méltóak egy intellektuális tartalommal rendelkező, elkötelezett, hivatását gyakorló szakma képviselőihez. A jövőnk a tét. Ezt tartsuk szem előtt. Nem puccsot kezdeményezek, választást ajánlok. Várom véleményeteket, javaslataitokat!

Tisztelettel: Mikola Bálint gyógyszerész

Budapest, 2023. július 12.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2023-07-19

Kapcsolódó cikkek: